top of page

Általános szerződési feltételek

A Basis Rent Kft. (továbbiakban Bérbeadó) bérbe adja, Bérlő pedig, akinek személyes adatai az Egyedi Bérleti Szerződésen szerepelnek, bérbe veszi az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott járművet az alábbi feltételek szerint:


1. Bérleti díj

A Bérleti díj az Egyedi Bérleti Szerződésben foglalt díjszabás szerint jön létre.
Amennyiben felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új írásbeli szerződést kell kötni.
A Bérleti Szerződésben meghatározott gépjármű érvényes kötelező felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar törvényeknek előírtan, továbbá rendelkezik Casco biztosítással, - mely szolgáltatások díját a bérleti díj tartalmazza, - valamint a magyarországi autópályákra korlátlan számú utazásra jogosító engedéllyel, - melyet egyszeri 2.500.- Ft., használati díj megfizetése mellett lehet igénybe venni.


2. Óvadék/Kaució

A szerződés megkötésekor Bérlő az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott óvadék megfizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál Bérlő által esetlegesen okozott károkért.
A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, míg Bérlő esetleges kártérítési felelősségével, vagy egyéb tartozásával kapcsolatosan függő ügy van folyamatban.
Bérbeadó az óvadék után nem tartozik kamatot fizetni.
Bankkártyával történő fizetés esetén az óvadék összege Bérlő hozzájárulásával, a Bérbeadó elfogadó bankjához intézett engedély kérelme alapján zárolásra kerül Bérlő számláján.
Bérbeadó a bérlet megszűnésekor értesíti a Bérlő bankját az óvadék zárolásának feloldásáról, – ha az óvadék nem kerül felhasználásra.
Az óvadék feloldásának kezdeményezésén túl Bérbeadót semmilyen további felelősség nem terheli a zárolt összeggel kapcsolatosan, sem a további banki ügyintézés kapcsán.


3. Bírságok megfizetése


Bérlő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy Bérbeadó jogosult a Bérlő esetleges szabálytalan parkolásával kapcsolatos költségeket (bírságok, pótdíjak, stb.), továbbá az esetleges közigazgatási bírságokat Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.
Bérlő tudomásul veszi, hogy személyes adatait Bérbeadó a jogszabályok figyelembe vételével kezeli, és szükség esetén – pl.: közigazgatási bírság kiszabása, parkolási díj befizetésének elmulasztása, pótdíj kivetése esetén, - vagy közlekedési szabályszegés elkövetése esetén a hatóság megkeresésére – az arra illetékeseknek kiszolgáltatja.


4. Korhatár és vezetői engedély

A gépjárművet azon megnevezett Bérlő használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, és elmúlt 21 éves.
A gépjárművet más, a Bérlő által megnevezett olyan személy is használhatja, aki több mint egy éve rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel és a bérbeadás kezdő időpontjában betöltötte 21. életévét, azonban elengedhetetlen feltétele a Bérbeadótól származó írásbeli megállapodás a gépjármű vezetésére másodvezetőként.
A gépjármű állapotáért a bérlés ideje alatt minden esetben Bérlő felel.


5. Közlekedési jogszabályok betartása


Bérlő köteles betartani az általa igénybe vett utak és országok közúti forgalomra vonatkozó bel- és külföldi jogszabályokat.
Bérlő a gépjármű használójaként nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezen rendelkezéseket, - mivel maga is vezetői engedély birtokában van.


6. Külföldre utazás

A gépjárművel Magyarország közigazgatási területét kizárólag a Bérbeadó előzetes engedélyével lehet elhagyni!
Tilos a gépjárművel belépni: Szerbiába, Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Macedónia, Albánia, Ukrajna, Észtország, Oroszország, Fehéroroszország, Litvánia, Lettország, Moldova, Törökország területére.
Ezen rendelkezés megszegése esetén, Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá Bérlő felel minden okozott kárért és elmaradt haszonért, ill. a gépjármű hazaszállítási költségéért is.


7. A járművet szigorúan tilos használni a következőkre:

 

 • alkohol, kábítószer, tudatzavar, altatószer, hallucinogén szer vagy más anyag - mely befolyásolhatja a reakcióképességet, ill. az öntudatot - befolyása alatti vezetésre, illetve tilos ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni

 • műszaki hiba vagy folyadékhiány (hűtőfolyadék,motorolaj) esetén továbbhaladásra

 • másnak bérbe adni

 • vagyontárgyak, pénzszállítmányok díjazás ellenében történő szállítására,

 • különösen tilos a gépjárművel személyek díjazás ellenében történő szállítása

 • vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális tárgy, eszköz vagy élőlény szállításra

 • gépjárművezetés oktatására

 • jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására

 • tesztvezetésre, autósport rendezvényen, versenyzésre vagy arra való felkészülésre (edzés)8. A gépjármű átadása / gondos használata

Bérbeadó megfelelő műszaki és esztétikai állapotban adja át a járművet, bérlő pedig köteles azt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival állapottal megegyezően visszaadni azt, a gyári kulcsokkal és eredeti dokumentumokkal, gépjárműhöz tartozó  eszközökkel, és felszerelésekkel együtt, - a Bérleti Szerződésben meghatározott visszaadási helyen és időben.
Bérlő köteles a gépjárművet és annak tartozékait, a jármű típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kezelni és kellő gondossággal óvni.
Bérlő köteles a használatában és birtokában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben.
Használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani

A fentiek szabályok megszegéséből eredő minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik.

Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a gépjármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra.
A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig a gépjárművet Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan vissza nem vette.


9. Az igénybevett szolgáltatások megfizetése

Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadónak az által igénybe vett szolgáltatások díját, mint:

a felhasznált bérleti időszak díját az Egyedi Bérleti Szerződésen meghatározott áron - figyelembe véve, hogy egy bérleti nap 24 óra, melyhez 60 percet meghaladó késedelem esetén plusz egy bérleti nap kerül felszámolásra
a gépjárművel megtett távolság km-díját az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározott áron, amennyiben azt a díjszabás nem tartalmazza.

Bérlő köteles az esetlegesen okozott károkért a kártérítést megfizetni Bérbeadó felé
a 3. pont bármely bekezdésének megszegésével okozott kieső napok díját az Egyedi Bérleti Szerződés díjszabása szerint, a szállítási és kárjavítási költségeket, valamint az adminisztrációs költséget,
ki- illetve visszaszállítási díját, amennyiben a gépjárművet a bérbeadó irodán kívül, más helyszínen veszi fel ill. adja le, az Egyedi Bérleti Szerződésben meghatározottak szerint
Az Egyedi Bérleti Szerződésben a kiegészítő felszerelések igénybevételének ellenértékét, úgymint tetőbox, navigációs rendszer, gyermekülés, hólánc, stb.  
újratankolási (üzemanyag és szerviz) díjat, amennyiben Bérlő leadáskor az átadás szerinti üzemanyag mennyiséghez képest kevesebb üzemanyaggal adja le a járművet
a közlekedési szabályok megszegéséből származó költségeket, bírságokat, pótdíjakat, valamint az előzőekkel összefüggésben felmerülő adminisztrációs és eljárási díjakat

 

 • a gépjármű dokumentumai - forgalmi engedély és a rendszámtábla elvesztése esetén darabonként bruttó 30.000 Ft,

 • a gyári kulcsok elvesztése esetén bruttó 60.000 Ft,

 • sérült vagy hiányzó navigációs rendszer esetén tételenként bruttó 100.000 Ft,

 • a láthatósági mellény hiánya esetén bruttó 600 Ft,

 • az elakadásjelző háromszög és/vagy egészségügyi csomag hiánya esetén bruttó 6.000 Ft kerül felszámításra tételenként

 • a gépjármű rendeltetésellenes használatából eredő túlzott kopása, ill. különlegesen szennyezett - beleértve a dohányszagot is - vagy a normál belső takarításon felüli kárpittisztítást, ill. fertőtlenítést igénylő állapota esetén, bruttó 20.000 Ft extra költség kerül felszámításra

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy Bérlő nem a gépjárműre előírt minőségű üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás javítási költségét megtéríteni.

Tilos a gépjármű üzemanyag szintjét 25%, azaz 1/4 szint alá csökkenteni, mert az autó motorja károsodhat, vagy az üzemanyag szintjelző pontatlan méréséből eredően, a gépjárműből az üzemanyag kifogyhat, - ezért a jelen szabály megszegéséből eredő, - felmerülő javítási és esetleges mentési/szállítási költséget Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.

Amennyiben késedelmi kamat megfizetésére köteles, a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

 

Elektronikus óvadék esetén a bankkártya szolgáltató minden ötödik bérleti napon a kártya érvényességét ellenőrző zárolást hajt végre, mely kibocsátótól függően 0-2 USD alkalmanként

 

A bérlet ideje alatt felmerülő működtetési és egyéb költségek (üzemanyag, parkolás stb.) Bérlőt terhelik


10. Meghibásodás esetén

Műszaki meghibásodás, baleset miatti mentési, ill. gépjárműcsere igény esetén Bérlő a bérbeadó irodától köteles intézkedést kérni.
Műszaki hiba esetén a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol Bérbeadó előzetes engedélye nélkül bruttó 20.000 Ft költségig a gépjárművet megjavíttathatja Bérbeadó költségére a Bérbeadó nevére szóló számla ellenében.
A fentiek szerinti javítás esetén Bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerződés elszámolásakor a bérbeadó irodában leadni.
Ennek elmulasztása esetén a javítás költsége Bérlőt terheli. A gépjármű sérüléséből vagy műszaki hibájából eredő késedelmek költségeiért vagy az ezzel Bérlőnek okozott közvetett vagy következményes károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal.
Bérbeadó semmilyen módon nem felelős Bérlő által a gépjárműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, rakományért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

11. Csere gépjármű

Bérbeadó cseregépjárművet biztosít a Bérlő számára, ha az indokolt.
Bérbeadó nem garantálja a cseregépjármű kategóriájának azonosságát a bérelt gépjármű kategóriájával.
Bérlő önhibás közlekedési balesete, ill. lopáskár esetén Bérbeadó fenntartja a jogot újabb gépjármű kiadásának megtagadására.


12. Baleset, vagy biztosítási esemény bekövetkezésének esetén

Bérlő vagy bármely felhatalmazott gépjármű vezető a bérleti időszakban történt személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó baleset alkalmával:

 

 • köteles a rendőrség intézkedését kérni

 • a jármű feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendőrkapitányságon feljelentést tenni és az erről szóló okiratot (jegyzőkönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadó irodában leadni

 • Bérlő köteles jelenteni a gépjárművel kapcsolatos minden eseményt a bekövetkezés időpontjában, de legkésőbb 24 órán belül a bérbeadó felé

 • Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni az ügy tisztázásának érdekében, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, fénykép)

 • Bérlőnek nincs megegyezési joga, - Bérbeadó sérelmére elismerő nyilatkozatot nem tehet, köteles előzetes egyeztetés alapján - Bérbeadó költségére - gondoskodni a gépjármű biztonságos elhelyezéséről és őrzéséről, köteles kitölteni a baleseti bejelentőt és a gépjármű-biztosítási kárbejelentőt és eljuttatni azt Bérbeadó címére.13. Bérleti időszak meghosszabbítása

Amennyiben Bérlő a gépjárművet a Bérleti Szerződésben meghatározott leadási időponttól eltérően, azon túl is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésőbb a Bérleti Szerződés lejárta előtt 48 órával kell a Bérbeadóval egyeztetni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett.
Bérbeadó a Bérleti Szerződést nem köteles meghosszabbítani.
Tartós bérlet esetén a Bérleti Szerződésben megjelölt napon a szerződést meg kell újítani, a gépjármű egyidejű bemutatása mellett.


14. Nyitva tartási időn kívüli gépjármű leadás

Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a bérleti időszak végén a bérleti feltételektől eltérően nem az üzleti nyitva tartás ideje alatt adja le, úgy a gépjármű állapot felmérésére és a Bérleti Szerződés lezárására a leadást követő munkanap üzleti nyitva tartása idején kerül sor, mely eseményeken Bérlő jogosult jelen lenni.
Bérlő lemond arról, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés és szerződés lezárás megállapításait vitassa, és tudomásul veszi, hogy a távollétében tartott állapotfelmérés során megállapított, a bérlet során keletkezett káreseményekre fizetési kötelezettsége, kártérítési felelőssége az Általános Szerződési Feltételek szerint fennáll, melyet Bérbeadó jogosult Bérlővel szemben a bérleti díj beszedésével egyező módon érvényesíteni a bérlet megszűnését követően is.


15. A Gépjármű egyoldalú visszavételezése

A bérleti szerződés Bérlő általi megszegésének esetén, vagy amennyiben a bérleti időszak letelte után legkésőbb 24 órával Bérlő a gépjárművet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépjárművet Bérlőtől visszavenni.
Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani, és a gépjárművet Bérlőtől visszavenni, ha Bérlő Bérbeadó felé fennálló tartozását Bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
Bérbeadó mentesül a jármű visszavételezéséből származó kár vagy díjak alól, míg Bérlő nem mentesül a bérleti díj, valamint a visszavételezés kapcsán felmerült költségeik megfizetése alól.


16. Határidőn túli gépjármű használat

Felek rögzítik, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 24 órán belül az általa használt gépjárművet Bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést előzetesen nem hosszabbította meg, - vagy a késedelmes leadás okát nem ismerteti, úgy Bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy Bérlő a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztást követte el.
Bérbeadó ebben az esetben jogosult a Bérlővel szemben rendőrségi feljelentést tenni, illetve a gépjárművet köröztetni a rendőrség közreműködésével.
Ugyanígy járhat el Bérbeadó, ha más körülmények a Btk. 317. §-ba ütköző sikkasztás fennállásának vélelmet megalapozzák.


17. Műszaki szemle


Bérlő köteles a kötelező műszaki szemlére a gépjárművet a Bérbeadó által megjelölt helyen és időben rendelkezésre bocsátani.
A szemle későbbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén +500 km túllépés esetén bruttó 30.000 Ft-ot, ezen felül minden megkezdett 100 km-re további bruttó 2,000 Ft-ot kell Bérbeadó részére kötbérként megfizetni.


18. Casco biztosítás Bérlő által történő Önrész megfizetése

Bérlő a biztosítási önrész feltételei szerint saját hibás baleset esetén a kár bruttó értékének 20%-át, de minimum 200.000 Ft-ot, 1.000.000 Ft feletti kárérték esetén a javítás bruttó értékének 20%-át köteles kártérítésként megfizetni

Totálkár káresemény esetén a Bérlő kárviselésének mértéke a gépjármű bruttó beszerzési árának 50%-a, a vételi számla alapján. Totálkár, nagy értékű károkozás, javítási költséget meghaladó saját hibás baleset esetén Bérbeadó fenntartja a jogot a bérleti szerződés lezárása után is a 20%-os önrész, ill. a kárviselési mérték Bérlő felé történő érvényesítésére a javítási számla, a vételi számla, ill. a biztosító elszámolása alapján.
A biztosító térítésének hiányában – függetlenül a biztosítási ügyintézés, illetve a térítés elmaradásának okától – Bérlő kártérítés címén köteles megfizetni az önrész Bérleti Szerződésen feltüntetett összegét, amennyiben a gépjárművet a bérlet ideje alatt keletkezett sérüléssel vagy károsodással szolgáltatja vissza.

A biztosítás el nem fogadása esetén a bérlő anyagi felelőssége önhibás töréskár és lopás esetén a kár helyreállításának teljes költségéig terjed.
A biztosítás nem fedezi a gumiabroncsok, felnik, antenna, sérüléseiből, a nem megfelelő üzemanyag-használat okozta meghibásodásból eredő, illetve a belső térben keletkezett kárt, melyekre Bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétől függetlenül teljes körűen fennáll.
Bérlő elfogadja a törés- és lopáskár számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

 

Bérlő akár a gépjármű teljes értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a gépjármű mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha az nem minősül a biztosító által elfogadott biztosítási eseménynek.
Amennyiben Bérlő a gépjárműben hagyta a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét vagy a hatóság előtt a tulajdoni vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat, ha a km-számláló szerkezet meghibásodásának a bérbeadó iroda felé történő azonnali jelentését elmulasztotta.
Bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállását kizárja vagy korlátozza.
Tehergépjárműnél a rakterület túlterheléséből eredő és a rakterület egyéb sérüléseiért


19. A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor Bérlő a gépjárművet Bérbeadónak leadta.
A teljesített szolgáltatásról a számla kiállítása az általános forgalmi adóról szóló törvény 163.§. (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőn belül történik. Számlázással kapcsolatos reklamációt Bérbeadó a Bérleti Szerződés lezárását követő 15 napig fogad el.


20. Bérbeadó a devizában nyilvántartott díjait Bérlő banki átutalással történő fizetése esetén a Bérleti Szerződés lezárása napján Bérbeadó számlavezető bankjának érvényes valuta eladási árfolyamán váltja forintra, bankkártyával történő fizetés esetén Bérlő számlavezető bankjának érvényes árfolyama az irányadó.

 


21. Személyes adatok kezelése

Bérbeadó a megadott személyi adatokat feldolgozza.
Bérlő kérheti a róla készült adatokba való betekintést.
Amennyiben Bérlő a Bérleti Szerződésen engedélyezte adatainak felhasználását, Bérbeadó a megadott személyi adatok alapján időről időre saját vagy más cég ajánlatával megkeresheti. Bővebb információ a bérbeadó irodában vagy a Bérbeadó weboldalán található Adatvédelmi nyilatkozat oldalon található.


22. Bérbeadó jogosult nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíteni változatlan formában, közvetített szolgáltatásként.


23. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarországon érvényes jogszabályok hatályosak.

 

 

Hatályos: 2019. Augusztus 01.-napjától.

bottom of page